Voorwaarden & informatie praktijk

Algemene voorwaarden en informatie fysio- en manuele therapie Integra

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 08:00 uur tot 21:30 uur en vrijdag van 8:00 tot 19:30 uur.
Op de avonden zijn er met name groepstrainingen in de praktijk, er zijn beperkte mogelijkheden om dan individuele afspraken te maken.

Bereikbaarheid
Integra is, met uitzonderingen daargelaten, telefonisch bereikbaar op ma t/m do van 08:30-12:00 en 13:30-16:30 uur en op vr van 08:30-11:45 uur. Op deze tijden is er ook een receptioniste aanwezig. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken. Vriendelijk verzoeken wij u, uw naam, telefoonnummer en evt bericht in te spreken, dan bellen wij u binnen 24 uur. Ook kunt u ons bereiken met een e-mail op info@integrabeweegt.nl, het contactformulier via de website of met een app op ons mobiele telefoonnummer 06 299 37 620.

De behandeling en het behandeldossier
Een behandeling duurt 25 minuten. De therapeut houdt een elektronisch dossier bij van uw behandeling en zal hier te allen tijde vertrouwelijk mee omgaan. U heeft recht op inzage in uw dossier. In de behandelingen gebruiken wij uitsluitend methoden die wetenschappelijke fundering hebben, dan wel hun nut in de klinische praktijk hebben bewezen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg. Uw fysiotherapeut vraagt u toestemming om deze data te verzamelen.

E-mailadres
Het e-mailadres welke wij van u noteren wordt gebruikt om in te loggen op ons digitale portaal, voor bevestiging van elke gemaakte afspraak en voor een herinnering van deze gemaakte afspraak. Na uw behandelingen ontvangt u op uw e-mailadres nog een vragenlijst van het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau Qualizorg over de kwaliteit van de praktijk en de fysiotherapeutische zorg. Mocht u hier geen belang bij hebben, dan kunt u dat bij uw fysiotherapeut of secretaresse doorgeven.    

Vergoeding
In veel gevallen worden uw behandelingen ten dele of geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Integra heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten en heeft inzicht in uw verzekeringspolis. In de meeste gevallen kan Integra zien hoeveel behandelingen uw verzekeraar in totaal vergoed, niet de reeds verbruikte behandelingen bij een praktijk elders of de specifieke voorwaarden voor vergoeding. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie hieromtrent, hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Wij adviseren u daarom uw polisvoorwaarden goed door te lezen en bij onduidelijkheden uw verzekeringsmaatschappij te bellen. 

Indien u niet verzekerd bent voor de behandelingen van fysio-/manuele therapie of over het maximaal aantal vergoedingen heengaat, krijgt u van ons een nota thuisgestuurd. Een lijst met de tarieven hangt in de wachtruimte.

Afzeggen afspraken
U kunt uw afspraak individueel of in de groep kosteloos 24 uur van tevoren afzeggen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Mocht het zijn dat u uw afspraak binnen de 24 uur wilt verzetten of af wilt zeggen, moeten wij u een zogenaamd ‘verzuimtarief’ in rekening brengen, ongeacht de reden. Deze nota bedraagt 75% van de voorgenomen behandeling en kunt u niet bij uw verzekeraar declareren. Voor Integra kan dit aangerekend worden als fraude en als zodanig aangepakt worden. Als hulpverlenende instantie is het mogelijk te beoordelen of u een geldige reden heeft om af te bellen. Vandaar dat we ‘ongeacht’ de reden als richtlijn hanteren en in een enkel geval daarvan af zullen wijken. Dit wordt nader bepaald door de fysiotherapeut en/of secretaresse. Als leidraad houden wij aan dat bij alle redenen die u van tevoren voorzien zou kunnen hebben, dingen anders zou hebben kunnen organiseren, de voorgenomen behandeling wel voor 75% in rekening wordt gebracht.

Ziekte of afwezigheid therapeut
Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut zullen wij proberen u tijdig te bereiken. Samen met u wordt bekeken wat de beste oplossing is, om de voortgang van de therapie niet te belemmeren. 

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Dit houdt voor u in dat u gevraagd kan worden of u bezwaar heeft dat een stagiaire meekijkt bij een behandeling of onderzoek. Stagiaires dienen tevens zelfstandig onderzoek en behandelingen uit te voeren, met en zonder toezicht. Wij stellen het erg op prijs als u hier uw medewerking aan wilt verlenen, maar hebben alle respect als u dit direct of naderhand niet wenst. Geef dit graag aan en blijf daar niet mee lopen!! 

Kwaliteitsregister van het KNGF
De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken. In de behandelingen gebruiken wij uitsluitend methoden die wetenschappelijke fundering hebben, dan wel hun nut in de klinische praktijk hebben bewezen.

Vriendelijke verzoek onderstaande huisregels in acht te nemen; bedankt! 

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen;
 • De oefenruimte alleen met schone schoenen betreden;
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen;
 • Neem een handdoek mee. Zowel in de behandelruimtes als bij het gebruik van de apparaten in de trainingszaal, is het gebruik van een handdoek i.v.m. de hygiëne vereist;
 • Het is binnen de praktijk verboden om te roken;
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van hebben;
 • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes;
 • Laat a.u.b. geen waardevolle spullen in de wachtruimte of kleedkamer achter;
 • Integra is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie en/of brandweer) op te volgen;
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden;
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed of lectuur gebruikt wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat; 
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen;
 • Wij stellen het zeer op prijs als u de mobiele telefoon uitzet tijdens de behandeling.


Niet reanimeren
U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl), Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl). 

Klachtenregeling

Ons doel is u zo goed en snel mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door ons verleende behandeling of andere zaken dan kunt u een klacht indienen.

• U wendt zich bij voorkeur tot de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
• Indien overleg tussen u en de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen niet heeft geresulteerd in een oplossing van de klacht, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Informatie daarover vindt u in de folder ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’ van het KNGF, de beroepsgroep fysiotherapie. Ook kunt u deze informatie vinden op de website van het KNGF.
• Indien u betreffende uw klacht geen overleg wenst met de fysiotherapeut of in de praktijk van de fysiotherapeut voor hem werkzame personen tegen wie zijn klacht zich richt, kan hij zijn klacht rechtstreeks via de klachtenregeling van het KNGF indienen.

Wel willen wij u verzoeken om uw klachten altijd kenbaar te maken. In de eerste plaats om uw ontevredenheid weg te nemen, in de tweede plaats om onze dienstverlening te verbeteren. U en andere cliënten kunnen daar weer baat bij hebben in de toekomst.

Betalingsvoorwaarden

U ontvangt uw rekening van Infomedics
Fysiotherapiepraktijk Integra heeft Infomedics opdracht gegeven voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!
Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, zoals de status van uw betaling, het treffen van een betalingsregeling of de veel gestelde vragen bekijken. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden
Uiteraard heeft fysiotherapiepraktijk Integra de nodige verplichtingen aan Infomedics opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons) gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om uw privacy.

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 2. Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt voor de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 3. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 4. Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 5. Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.