Voorwaarden & bepalingen

Privacy Reglement

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Fysiotherapiepraktijk Integra is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Als uw gegevens hiervoor worden gebruikt, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook telefonisch, per mail of via onze website.
 • Eventueel gemaakt foto- en videomateriaal waarop u voorkomt zullen we alleen gebruiken nadat u daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.
 • Alle medewerkers binnen fysiotherapiepraktijk Integra hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van fysiotherapiepraktijk Integra hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig heeft. Dit geldt ook bij informatieverstrekking aan naaste familie, gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat deze fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis, welke in uw patiëntendossier staat. De oude fysiotherapeut draagt uw patiënten dossier over aan uw nieuwe fysiotherapeut na een schriftelijk verzoek hiervoor.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Klachtenregeling

Ons doel is u zo goed en snel mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door ons verleende behandeling of andere zaken dan kunt u een klacht indienen.

• U wendt zich bij voorkeur tot de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
• Indien overleg tussen u en de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen niet heeft geresulteerd in een oplossing van de klacht, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Informatie daarover vindt u in de folder ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’ van het KNGF, de beroepsgroep fysiotherapie. Ook kunt u deze informatie vinden op de website van het KNGF.
• Indien u betreffende uw klacht geen overleg wenst met de fysiotherapeut of in de praktijk van de fysiotherapeut voor hem werkzame personen tegen wie zijn klacht zich richt, kan hij zijn klacht rechtstreeks via de klachtenregeling van het KNGF indienen.

Wel willen wij u verzoeken om uw klachten altijd kenbaar te maken. In de eerste plaats om uw ontevredenheid weg te nemen, in de tweede plaats om onze dienstverlening te verbeteren. U en andere cliënten kunnen daar weer baat bij hebben in de toekomst.

Betalingsvoorwaarden

Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics

Fysiotherapiepraktijk Integra heeft Infomedics opdracht gegeven om de facturering en incasso te verzorgen voor haar diensten of behandelingen. Rekeningen hiervoor ontvangt u van Infomedics, om die reden kunt u ook slechts uitsluitend aan Infomedics betalen.

Uiteraard heeft fysiotherapiepraktijk Integra de nodige verplichtingen aan Infomedics opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons) gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om uw privacy.

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
 3. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
 4. De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
 5. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 7. Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.