Voorwaarden & bepalingen

Privacy Reglement

Privacy
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Reglement

Onderstaand is het reglement weergegeven:

• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
• Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
• Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

Ons doel is u zo goed en snel mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door ons verleende behandeling of andere zaken dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. “Klagen” en zeker een officiële klacht indienen wordt vaak als negatief gezien. Toch willen wij u verzoeken om uw klachten kenbaar te maken. In de eerste plaats om uw ontevredenheid weg te nemen, in de tweede plaats om onze dienstverlening te verbeteren. U en andere cliënten kunnen daar weer baat bij hebben in de toekomst.

Indienen van de klacht bij de praktijk:
• De klager wendt zich bij voorkeur tot de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
• Indien overleg tussen de klager en de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen niet heeft geresulteerd in een oplossing van de klacht, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie.
• Indien de klager betreffende zijn klacht geen overleg wenst met de fysiotherapeut of in de praktijk van de fysiotherapeut voor hem werkzame personen tegen wie zijn klacht zich richt, kan hij zijn klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen.

Indienen van een klacht bij de klachtencommissie:
• De klager dient de klacht bij voorkeur schriftelijk en ondertekend in, onder vermelding van zijn naam (bij vertegenwoordiging tevens de naam van de cliënt/patiënt). De klacht vermeldt:
– de datum;
– degene die wordt aangeklaagd;
– de feiten of de handeling waarover wordt geklaagd;
– een omschrijving van hetgeen zich heeft voorgedaan;
– zo nodig een toelichting op één of meer van bovengenoemde punten.
• In geval van vertegenwoordiging van de meerderjarige cliënt/patiënt vraagt klachtencommissie de vertegenwoordiger om een schriftelijke verklaring waaruit diens machtiging tot vertegenwoordiging blijkt.
• Een klacht wordt ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie.
• De klager kan zich bij het indienen van een klacht door derden laten bijstaan.
• De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het regionaal Medisch Tuchtcollege, de burgerlijke rechter, de administratieve rechter of de strafrechter.
• De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims en doet geen uitspraak over de (juridische) aansprakelijkheid. De klachtencommissie neemt dat gedeelte van de klacht in behandeling dat geen betrekking heeft op een schadeclaim.

Betalingsvoorwaarden

Onze nota’s worden verzorgd door uwnota.nl

Uwnota.nl (*) verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland. De zorgverlener heeft haar vordering op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, overgedragen aan uwnota.nl.

Uwnota.nl hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

1. De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door uwnota.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.

2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van uwnota.nl te zijn bijgeschreven.

3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is uwnota.nl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voorvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan uwnota.nl te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan uwnota.nl.

5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website http://www.uwnota.nl/

(*) Uwnota.nl is een handelsnaam van Infomedics Factoring B.V.